Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS-EN VERKOOPVOORWAARDEN

Van Ouwerkerk AGP BV hodn: Wijnhandel van Ouwerkerk, gevestigd te Arkel.  Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer NL66436427 en BTW nummer : NL856552562B01

 ALGEMEEN

Deze bepalingen vormen één geheel met alle door onze gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. Eventuele algemene voorwaarden, standaardcontracten en/of andere bedingen van de kant van afnemers binden ons, indien en voor zover wij ons daaraan schriftelijk hebben onderworpen.

 AANBIEDINGEN

Onze aanbiedingen zijn alle vrijblijvend. Alle orders, ook die welke zijn opgenomen door onze vertegenwoordigers, worden vrijblijvend genoteerd. Op alle verkopen of leveringen van de in onze prijscourant vermelde artikelen zijn deze voorwaarden van toepassing, ongeacht of deze artikelen rechtstreeks van ons, dan wel van derden zijn betrokken of ontvangen. Onze afnemers verplichten zich onze artikelen alleen onder deze voorwaarden door te verkopen en bij die doorverkoop als leveringsconditie te stellen, dat elke volgende afnemer op zijn beurt gehouden zal zijn eveneens deze voorwaarden voor verdere leveringen te bedingen.

 Onze afnemers verplichten zich:

De artikelen welke door ons in de handel worden of zullen worden gebracht niet te verkopen (al dan niet aan consumenten)  tegen een lagere prijs dan de door ons in rekening gebrachte nettoprijs, exclusief vracht- en delcrederevergoedingen, ook niet door korting te geven of enige andere faciliteit te verlenen, in welke vorm dan ook;

Onze artikelen uitsluitend in de originele detailverpakking te verhandelen zonder daaraan enige verandering aan te brengen;

Onze artikelen niet als toegift te gebruiken of hen tegen een totaalprijs in combinatie met andere artikelen aan te bieden, te verkopen of te leveren;

Medewerking te verlenen aan het naleven van deze verkoopvoorwaarden en ons desgewenst te allen tijde in de gelegenheid te stellen een door ons aan te wijzen registeraccountant hun administratie te laten controleren op naleving van deze voorwaarden;

Aan ons voor iedere door ons geconstateerde overtreding of niet strikte naleving van deze voorwaarden een boete te betalen van € 250.00 (tweehonderdvijftig euro), zonder dat dit ons recht op volledige nakoming en/of schadevergoeding in het geding brengt.

PRIJZEN

Alle prijzen luiden in Euro’s inclusief btw of anders aangegeven. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom, zolang de desbetreffende factuurbedragen met eventuele rente en kosten niet aan ons zijn betaald c.q. bij een rekening-courantverhouding met de betrokken afnemer het ons toekomende saldotegoed niet is voldaan.

 BETALING

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen, waarvoor wij goederen hebben geleverd, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Bij een eerste levering dient de betreffende factuur vooraf aan de levering te worden voldaan.

Elk beroep op korting of schuldvergelijking van de kant van een afnemer is uitgesloten. Indien wij met een afnemer een betalingsregeling hebben getroffen, is het ons toekomende terstond opeisbaar bij niet behoorlijke nakoming van deze regeling door de afnemer, bij diens faillissement of aanvraag tot surseance van betaling. Bovendien zijn wij bevoegd die uitvoering van eventueel nog op ons rustende contractuele verplichtingen ten opzichte van die afnemer op te schorten totdat wijn het ons toekomende hebben ontvangen.

RENTEVERGOEDING

Over ons toekomende bedragen is een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, berekend van de dag waarop deze bedragen opeisbaar worden tot en met die der betaling.

KOSTEN

Alle kosten, door ons gemaakt tot inning en/of behoud van hetgeen wij van een afnemer te vorderen hebben, zijn voor diens rekening, tenzij wij bij een rechterlijk vonnis of arbitrage beslissing in deze kosten zijn verwezen.

LEVERTIJD

Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Het overschrijden van een door ons geaccepteerde leveringstermijn kan voor ons nooit enige verplichting tot het vergoeden  van schade doen ontstaan en kan voor de afnemer geen aanleiding zijn de gesloten overeenkomst te doen ontbinden. In geval van overschrijding van de leveringstermijn heeft de afnemer, in afwijking van het vorenstaande, het recht om van ons te verlangen, dat wij binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijk overeengekomen, alsnog tot aflevering van de bestelde goederen overgaan. Indien de leveringstermijn dan nogmaals wordt overschreden, heeft de afnemer het recht tot eenzijdige annulering van de overeenkomst over te gaan, mits hij ons dit binnen 8 dagen schriftelijk mededeelt. Afnemer heeft ook in dit geval geen recht op enigerlei schadevergoeding.

RISICO

Vanaf het moment dat de zendingen onze pakhuizen verlaten, zijn zij voor risico van onze afnemers. Hiervan afwijkend zijn zij slechts dan voor ons risico, indien schade en vermissing, ontstaan tijdens het transport, ten overstaan van de vervoerder op het beurtvaartadres wordt aangegeven en gewaarmerkt en dit beurtvaartadres binnen 8 dagen na ontvangst der goederen aan ons is toegezonden en door ons is ontvangen. Beschadigde goederen mogen uitsluitend met onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd.

GARANTIE

Klachten, anders dan wegens schade en/of vermissing tijdens het transport, dienen binnen twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend onder opgave van aard en grond der klachten. In dit geval dienen de aangeleverde goederen te onzer inspectie bewaard te blijven en mogen zij niet dan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden teruggezonden. Indien een klacht naar onze mening terecht is ingediend, behouden wij ons het recht voor, hetzij een schadeloosstelling in geld te geven, welke wordt vastgesteld in onderling overleg, hetzij tot vervanging van de betreffende goederen over te gaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke het gevolg is van veranderingen van het geleverde, zonder onze uitdrukkelijke toestemming verricht door de afnemer of een derde, of van het niet opvolgen van de gebruiksvoorschriften. Iedere verdergaande aansprakelijkheid dan de hierboven geformuleerde, wordt hierdoor voor zover nodig, uitdrukkelijk onzerzijds uitgesloten.

HERROEPINGSRECHT

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Klik hier voor het herroepingsformulier

Bij gebruik van het herroepingsrecht en het opsturen van het herroepingsformulier zal het geld binnen 14 dagen terugbetaald worden.

 OVERMACHT

Feiten en omstandigheden buiten onze schuld, zoals werkstaking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, niet of niet tijdige levering door onze leverancier van grondstoffen, hulpstoffen en/of verpakkingsmateriaal, machinestoornis, excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften en in het algemeen alle door ons niet voorziene omstandigheden, geven ons het recht de gesloten overeenkomst ongedaan te maken, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 RECHTSKEUZE

Op onze relatie met afnemers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Van eventuele geschillen zal in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter te Dordrecht kennisnemen. Deze voorwaarden zijn gewijzigd per augustus 2016

 ALGEMENE VERORDENING PERSOONGEGEVENS (AVG)

Uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken wij conform de algemene privacy policy en zullen wij met de grootst mogelijke zorg blijven behandelen.  Tevens zullen wij uw gegevens minimaal tot 7 jaar bewaren in verband met belasting en accijns gegevens en niet delen met derden.

CONTACTGEGEVENS:

Ouwerkerk AGP BV hodn: Wijnhandel van Ouwerkerk
Prinses Margrietstraat 19, 4241 BA Arkel
Telefoon: +31 (0)183 56 11 33
E-mail: info@wijnhandelvanouwerkerk.nl

Exclusief importeur
Erkend wijnexperts
Vinoloog van de wijnacademie
Wine in moderation